Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Tocyn Mantais

Os ydych yn byw ym Mwrdeistref Sirol ac yn:

Bydd gennych hawl i gael tocyn, a fydd yn eich galluogi i deithio am ddim ar bob gwasanaeth bws lleol. Bydd eich tocyn teithio am ddim yn ddilys o’r dyddiad y cafodd ei roi i chi drwy’r dydd, bob dydd, nid yn unig yn Wrecsam, ond i deithio ledled Cymru.

Ble a phryd allaf ddefnyddio fy nhocyn?

Bydd eich tocyn mantais yn ddilys ar gyfer teithiau dros y ffin i Loegr cyn belled â bo’ch taith yn ddi-dor ac yn dechrau ac yn gorffen yng Nghymru.

Os ydych yn methu â theithio’n annibynnol ac angen cymorth i ddefnyddio cludiant cyhoeddus, efallai y gellir rhoi tocyn ychwanegol ar gyfer cydymaith angenrheidiol. Fel arfer bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth feddygol annibynnol i gefnogi hyn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi partneru gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru i gyflwyno teithio am ddim ar y darn Cymreig o lein y Gororau, rhwng Wrecsam Ganolog, Gorsaf Gyffredinol Wrecsam, Gwersyllt a phob gorsaf i Bont Penarlâg.

Bydd y prawf gynllun, a ddechreuodd ar 18fed Mai 2008, yn gweithredu am 12 mis i ddechrau. Caiff y rhai sydd â thocynnau mantais (bysys) yn Wrecsam a Sir y Fflint deithio am ddim ar y rhan hwn o’r daith. Os bydd rhywun am deithio i’r gogledd o Shotton yna bydd raid iddynt dalu gweddill y pris.

A oes raid i mi dalu am y tocyn?

Caiff eich tocyn teithio ei roi I chi’n rhad ac am ddim. Fodd bynnag, mae cost am amnewid unrhyw docynnau a gollir neu a ddifrodir.

Sut wyf yn defnyddio fy nhocyn?

Mae defnyddio eich tocyn i deithio yn dibynnu ar reolau a rheoliadau'r gweithredwyr sy’n cynnig y gwasanaeth. Bydd angen i chi ddangos eich tocyn i’r gyrrwr wrth fynd ar y bws er mwyn cael mantais. Rhaid ei ddangos i arolygwyr yn ôl y gofyn. Os methwch â dangos eich tocyn, caiff y fantais ei gwrthod a chaiff pris y daith ei chodi arnoch. Nid yw’r tocyn yn rhoi unrhyw hawliau gwahanol i chi â’r rhai a roddir i unrhyw deithiwr sy’n talu’r pris llawn am docynnau.

Mae eich tocyn yn parhau’n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac fe allai gael ei dynnu’n ôl gan y Cyngor neu’r gweithredwr os caiff ei gamddefnyddio.

Sut wyf yn cael fy nhocyn?

Bydd angen i chi fynd â'r canlynol gyda chi.

Gellwch wneud cais trwy’r post trwy anfon eich ffurflenni cais a chopïau o’ch dogfennau i brofi eich hawl at:

Tocyn Teithio Mantais
Cydlynu Cludiant,
Adeiladaur'r Goron,
Adran yr Amgylchedd,
De Ffordd yr Abaty,
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam,
Wrecsam,
LL13 9PW

Galw Wrecsam - 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG

Oriau agor