Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ei Dalu… Gwneud taliad i Gyngor Wrecsam?

Taliadau Ar-lein

Ffyrdd o Dalu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ceisio gwneud gwasanaethau’n fwy cyfeillgar a hygyrch.

Fel rhan o’n rhaglen ddatblygu barhaol rydym yn cynnig amrywiaeth o ddulliau talu ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes, Rhenti Tai ac Amrywiol Ddyledion yn ddiogel, i’r Cyngor.

Debyd Uniongyrchol

Y ffordd fwyaf diogel a mwyaf cyfleus i chi dalu yw trwy Ddebyd Uniongyrchol. Rydych yn arbed amser ac nid oes angen ysgrifennu sieciau, dim arian parod i’w dalu, dim byd i’w bostio na gorfod ciwio wrth gownteri.

Rydych yn sicr bob amser gyda Debyd Uniongyrchol y cewch ad-daliad ar unwaith os digwydd i gamgymeriad gael ei wneud, sy’n annhebygol iawn.

Gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol mewn un o bedair ffordd:

  1. Mynd i swyddfa Galw Wrecsam yn 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam a gofyn am ffurflen Gorchymyn Archeb Sefydlog
  2. Ffonio’r adran briodol a gofyn am ffurflen Gorchymyn Archeb Sefydlog.
  3. Printio’r ffurflen o’r rhestr isod, ei llenwi a’i harwyddo a mynd â hi neu ei phostio i un o’n swyddfeydd. Mae’n bosibl llenwi’r ffurflenni’n electronig ond bydd angen eu printio a’u llofnodi cyn eu hanfon yn ôl.

Talu Biliau Ar-lein

Mae’r cyfleuster talu ar-lein hwn yn gadael i chi dalu biliau’n uniongyrchol, ac yn ddiogel, i’r Cyngor ar gyfer:

O 1 Ebrill, 2015 Nid ydym bellach yn gallu derbyn taliadau ar gyfer Dwr Dyffryn Dyfrdwy neu’r Undeb Credyd.

Trwy ddefnyddio’r cyfleuster talu hwn rydych yn cytuno â Thelerau ac Amodau Taliadau Ar-lein ein gwefan.

Gallwch hefyd archebu a thalu am y canlynol:

Bancio ar y We

Gallwch dalu trwy eich tudalen fancio ar y we eich hun trwy ddyfynnu ein manylion banc sef cod didoli 20-25-77 a rhif cyfrif 43626725. Rhaid i chi sicrhau eich bod yn dyfynnu eich cyfeir-rif taliadau.

Talu dros y Ffôn

Gallwch wneud taliadau i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, trwy ddefnyddio’r dewis digidol talu dros y ffôn.

Trwy ffonio 0300 3336510 , a dilyn y cyfarwyddiadau syml, gallwch wneud taliadau gyda’ch cerdyn credyd neu ddebyd trwy bwyso’r rhifau priodol.

Mae’r cyfleuster talu hwn yn gadael i chi dalu biliau’n uniongyrchol i’r Cyngor am y canlynol:

Neu ffoniwch 01978 292852.