Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Adrodd am Lygredd Ar-lein

Mae’r ffurflen hon ar gyfer adrodd am faterion ynglŷn â Llygredd yn unig. Os hoffech wneud ymholiad neu awgrym, gwnewch hynny drwy ddefnyddio’r ffurflen adborth ar y we.

Adroddiad niwsans sŵn

Yn anffodus, ni ellir gwneud cwynion yn ddienw. Ond, unwaith y bydd achwynydd wedi rhoi ei enw, cyfeiriad llawn a naill ai gyfeiriad e-bost neu rif ffon, lle gellir cysylltu â nhw, yna cedwir manylion achwynydd yn ddienw a chant eu datgelu i’r troseddwr honedig; yn unol ag eithriadau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth O dan amgylchiadau pan fydd gweithredu cyfreithiol, sy’n golygu y gellir bod angen datgelu manylion achwynydd yn y llys, byddwn yn gofyn caniatâd bob amser cyn gwneud hynny a chyn bwrw ymlaen gyda’r achos.

Noder bod yn rhaid i Swyddog o’r Adran hon fod yn dyst i gyfarth cŵn ac felly bydd rhaid ymweld â chi yn eich eiddo.

Mae’r rhannau gyda * yn orfodol, ac mae’n rhaid eu llenwi.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

1 Manylion y llygredd

Rhowch y manylion canlynol i’n helpu i brosesu eich cais:

Manylion y llygredd


2 Eich manylion chi

Rhowch y manylion canlynol i'n helpu i brosesu eich cais. Sylwer, os gwelwch yn dda, ni fydd enw'r sawl sy'n cwyno'n cael ei ddatgelu i'r tramgwyddwr. Gofynnir am enw er mwyn i'r adran Diogelu'r Cyhoedd fedru cysylltu â chi os bydd angen rhagor o wybodaeth.

Hidlwr SbamBydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi’n cael ei thrin yn gyfrinachol.

Pwyswch y botwm CYFLWYNO isod i roi gwybod i ni am lygredd.