Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam

Heart FM

Efalla eich bod wedi gweld neu glywed am ein hysbyseb diweddara sydd yn egluro'r canlyniadau positif o benderfyniadau adferiedydd. Mewn partneriaeth gyda'r Heddlu, rydym o'r farn bod y dull yma o fydd i fusnesau, siopau ac ein Pobl Ifanc.

Am fwy o fanylion am yr hysbysebion yma neu am wybodaeth cysylltwch â Graham Minnis ar y rhif ffôn isod 01978 268140 or youthjusticeservice@wrexham.gov.uk.

Beth yw’n Gwaith?

Mae Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc 8–17 oed er mwyn ceisio rhwystro troseddu ac aildroseddu. Rydym yn dîm amlasiantaethol o staff proffesiynol sy’n gweithio yn y system Cyfiawnder Ieuenctid, a chawn ein hariannu gan Fwrdd Cyfiawnder Lloegr a Chymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru a Phartneriaethau Strategol lleol.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r Llysoedd Ieuenctid ac yn gweithredu ystod o orchmynion statudol y mae’r llysoedd yn eu gosod. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda phobl ifanc a roir yn y ddalfa.

Mae gennym Agenda Atal gynhwysfawr sy’n amgynnwys Tîm Ymyrraeth Buan. Mae hynny’n golygu gweithio gyda phartneriaid yn y gymuned ar fentrau sy’n canolbwyntio ar gefnogi plant a’u teuluoedd mewn ardaloedd yn Wrecsam.

Mae gennym nifer cynyddol o wirfoddolwyr, sy’n cynnig cefnogaeth i’r tîm trwy ymgymryd â nifer o swyddogaethau sy’n cynnwys mentoriaid, oedolion priodol ac aelodau o’r paneli atgyfeirio. Anogir pobl o bob oed i gymryd rhan.

Cynigir cyngor ac arweiniad i rieni sy’n cael trafferthion wrth reoli ymddygiad gwrthgymdeithasol eu plentyn.

Un prif ffocws o’n gwaith yw galluogi pobl ifanc i dderbyn cyfrifoldeb am eu hymddygiad a’u gweithredoedd, a deall y niwed y mae eu troseddu yn ei wneud i eraill. Rydym yn gweithio’n agos gyda dioddefwyr ac anogwn bobl ifanc i ymgymryd â gweithgareddau sy’n gwella’r niwed i unigolion a’r gymuned ehangach.

Gwelediad o Wasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam

Wrecsam sy’n ddiogel ac yn rhydd o drosedd i bawb lle mae pobl ifanc yn ddinasyddion gwerthfawr o fewn eu cymuned.

Cenhadaeth neu Ddatganiad o Bwrpas a Gwerthoedd

Pwrpas Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam yw gweithio gyda phobl ifanc a’u teuluoedd, dioddefwyr, a chymdogaethau, gan ddarparu ymyriaethau strwythuredig wedi eu hanelu at ataliad, ailsefydlu a’r rhesymau dros droseddu o fewn sir Gymreig Wrecsam gan ostwng effaith, ofn a maint troseddu.

Yn ymlafnio bob amser i ddarparu’r gwasanaeth mwyaf proffesiynol, aml-ddisgyblaethol gorau, yn ymroddedig i arfer arloesol ac effeithiol, sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac yn wrth-wahaniaethol.

Cysylltiadau Perthnasol