Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llywodraeth Cymru - Grant Gwisg Ysgol

Pwy all wneud cais amdano?

Rhieni/Gwarcheidwaid sydd â phlant yn cychwyn ym Mlwyddyn 7 yn yr Ysgol Uwchradd ym Medi 2017 a sy’n byw yn Wrecsam.

A oes dyddiad cau?

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Hydref 2017.

 phwy ddylwn i gysylltu?

Cysylltwch â’r Is-adran Galw Wrecsam Ffôn: 01978 298991. 

Bydd y ffurflenni ar gael i lawrlwythoi neu gellwch gasglu un o Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG neu ebost student.support@wrexham.gov.uk

A yw pob rhiant yn gymwys i gael y grant?

Nac ydyn, dim ond y rheiny sy’n cael budd-daliadau penodol

Beth yw’r budd-daliadau hynny?

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm
  • Cymorth yn unol â Rhan VI Deddf Mewnfudo a Lloches 1999
  • yr elfen Gwarant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Credyd Treth y Plentyn ag incwm sy’n is na £16,105 ar yr amod nad ydych yn derbyn Credyd Treth i Deuluoedd sy’n Gweithio.

Rhaid ichi ddarparu prawf ini o'ch hawl wedi ei ddyddio ddim cynharach na 2 fis cyn eich cais. Heb hwn ni ellir prosesu eich cais.

Sut ydw i’n gwneud cais?

Cysylltwch â Galw Wrecsam ar 01978 298991 i gwblhau’r cais dros y ffôn (Bydd angen i chi ddarparu copi caled o’ch tystiolaeth o’ch hawl i’r cais). Neu gallwch lawrlwytho ffurflen neu codi ffurflen gais o Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG.

Beth yw gwerth y grant?

£105 i bob plentyn

Sut mae’n cael ei dalu i rieni?

Mae’r grant yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc, ond i wneud hynny, bydd rhaid i chi lenwi ffurflen arall i roi eich caniatâd.