Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau Gofal Cartref/ Ail-alluogi yn Wrecsam

Beth yw’r gwasanaeth yma?

Gofal Cartref – mae hwn yn wasanaeth sy’n darparu staff yn eich cartref i’ch helpu gyda phob agwedd o’ch gofal personol. Mae’r gwasanaeth ar gael i oedolion o bob oed ac i rieni a theuluoedd. Mae’r staff yn gweithio bob awr o’r dydd neu’r nos.

Gallwch gael y gofal rydych ei angen gan staff o dîm gofal cartref yr Awdurdod Lleol neu gan un o’r asiantaethau gofal annibynnol.

Ail-alluogi - mae hwn yn wasanaeth arbenigol a gewch i’ch helpu i ddysgu neu ail ddysgu sgiliau a fydd yn eich helpu i aros yn annibynnol. Gallai hefyd eich helpu i fagu mwy o hyder gan olygu eich bod yn gallu gwneud pethau fel mynd i’r siop neu’r ganolfan gymunedol.

Staff yr Awdurdod Lleol sy’n darparu’r gwasanaeth yma.

Yn dilyn cyfnod o Ail-alluogi efallai y bydd gennych rai anghenion gofal o hyd; bydd staff o un o’r asiantaethau gofal annibynnol yn cwrdd â’r anghenion yma yn rhan o’u gwasanaeth gofal cartref.

Byddwn yn adolygu eich gofal yn rheolaidd dim ots pa fath o wasanaeth a dderbyniwch; byddwn yn eich annog i gymryd rhan yn yr adolygu yma.

Gwasanaethau eraill sydd ar gael drwy’r tîm Gofal Cartref/Ail-alluogi.

Gofal Canolradd ydy’r gofal a gewch yn y tymor byr yn dilyn cyfnod o salwch. Bydd tîm cyfan o staff ar gael i’ch cefnogi; mae hyn yn cynnwys Nyrsys, Therapyddion, Gweithwyr Cymdeithasol a staff Gofal Cartref. Pwrpas y gwasanaeth yma ydy eich arbed rhag gorfod mynd i’r Ysbyty neu eich helpu yn y broses o ddod adref ar ôl bod yn yr ysbyty pan fo’r amser yn gywir.

Ymateb Symudol ydy’r gwasanaeth a roddwn i bobl sy’n derbyn galw gofal a Theleofal. Mae’r staff yn ymateb os ydych yn sâl neu angen cymorth ac mae hyn yn cynnwys gwasanaeth i godi pobl ar ôl iddynt ddisgyn os nad ydynt wedi anafu. Mae hyn yn osgoi gorfod galw ambiwlans.

Sut allaf i gael gafael ar y gwasanaethau yma?

Efallai y cewch eich cyfeirio gan eich Meddyg neu gan yr Ysbyty ond gallwch hefyd gysylltu â’r Adran yn uniongyrchol drwy ffonio 01978 292066.

Cewch eich asesu gan aelod o’r tîm Gwaith Cymdeithasol, Nyrs neu Therapydd a byddent yn trafod gyda chi pa ffordd fyddai orau o gyflawni eich anghenion. Efallai y cewch eich cyfeirio at un o’r gwasanaethau yr ydym yn sôn amdanynt uchod.

Faint fydd raid i mi ei dalu?

Does dim ffi ar gyfer y gwasanaeth Ailalluogi am hyd at 6 wythnos ac am ofal Canolradd am hyd at 4 wythnos.  Pan fyddant yn dod i ben, efallai y bydd gennych rai anghenion parhaus y gellir eu datrys gyda gwasanaethau gofal yn y cartref sy’n cael eu darparu gan asiantaethau annibynnol.

Byddwn yn gwneud asesiad ariannol i gyfrifo faint y byddwch angen ei gyfrannu tuag at eich gofal cartref.

Yng Nghymru mae uchafswm o £55.00 yr wythnos o ffi am wasanaethau gofal cartref.

Ni chodir tâl am y gwasanaethau Ymateb Symudol gan y byddwch wedi cofrestru ar gyfer hyn fel rhan o'ch pecyn larwm cymunedol.